English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quảng bá

Best translation match:
Vietnamese English
quảng bá
- Spread; broadcast

Probably related with:
Vietnamese English
quảng bá
advertise ; exposure ; marketing ; promote with ; promoted ; promoting ; promotional ; publicize ; the road ; throw you ;
quảng bá
advertise ; exposure ; marketing ; promote with ; promoted ; promoting ; promotional ; publicity ; publicize ; throw you ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: