English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quách

Best translation match:
Vietnamese English
quách
- Sarcophagus, outer coffin
-In order To have done with it
=Đốt quách quyển sách dở ấy cho xong+To burn that bad book and have done with it

Probably related with:
Vietnamese English
quách
giving ; instead ; just ; royal dog himself ;
quách
giving ; instead ; just ; royal dog himself ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: