English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quá lắm

Best translation match:
Vietnamese English
quá lắm
- Too much
=Cậu đòi hỏi quá lắm+You are demanding too much
=Quá lắm đấy! (thân)+That's too much!

Probably related with:
Vietnamese English
quá lắm
far ; great ; is too much ; limit ; rock is ; too much ; very good ;
quá lắm
far ; great ; is too much ; limit ; rock is ; too much ; very good ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: