English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quá khích

Best translation match:
Vietnamese English
quá khích
- Extremist
=Chủ trương quá khích+An extremist policy

Probably related with:
Vietnamese English
quá khích
badass ; be serious ; coordination ; eccentric ; lynch ; too impulsive ; violent ;
quá khích
badass ; be serious ; coordination ; lynch ; thrilling ; too impulsive ; violent ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: