English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quá giang

Best translation match:
Vietnamese English
quá giang
- (xây dựng) Transversal beam
- Get a lift, hitch-hike (Mỹ)
=Xin quá giang+To beg a lift

Probably related with:
Vietnamese English
quá giang
a iift ; a lift to ; a lift ; a piggyback ride ; a ride somewhere ; a ride ; for a ride ; for the ride ; problem ; ride ; the ride ; you a ride ;
quá giang
a iift ; a lift to ; a lift ; a piggyback ride ; a ride somewhere ; a ride ; for a ride ; for the ride ; problem ; ride ; the ride ; you a ride ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: