English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quả vậy

Best translation match:
Vietnamese English
quả vậy
- Truly [so], really [so]

Probably related with:
Vietnamese English
quả vậy
being so ; is that ; just too ; look so ; so bad ; so badly ; so damn ; so long ; so much ; so ; such ; too fucking ; too ; up so high ;
quả vậy
being so ; fact ; is that ; just too ; look so ; so bad ; so badly ; so damn ; so long ; so much ; so ; such ; too fucking ; too ; up so high ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: