English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quả mõ

Probably related with:
Vietnamese English
quả mõ
through a ; through tissue ; went through an ; is too faint ; too faint ; through mines ; through every ;
quả mõ
big ; is too faint ; passed an ; through a ; through every ; through mines ; through tissue ; too faint ; went through an ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: