English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quả khô

Best translation match:
Vietnamese English
quả khô
- Oversize[d]

Probably related with:
Vietnamese English
quả khô
difficult ; hard ; is too hard ; it very difficult ; it was too hard ; so hard ; sweat ; that difficult ; that hard to ; that hard ; too difficult ; too hard ; too much trouble ; was too difficult ; way harder ; too dry ; bad ; big boy ; so unhappy ; that chart ; tonnage ; such a fool ;
quả khô
bad ; big boy ; difficult ; hard ; is too hard ; it was too hard ; so hard ; so unhappy ; such a fool ; sweat ; that chart ; that difficult ; that hard to ; that hard ; tonnage ; too difficult ; too dry ; too hard ; too much trouble ; was too difficult ; way harder ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: