English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quả cân

Best translation match:
Vietnamese English
quả cân
* noun
- weight

Probably related with:
Vietnamese English
quả cân
overweight ; are overweight ; across the ; through the ; is too shallow ; be too ; gift you ;
quả cân
across the ; are overweight ; be too ; gift you ; is too shallow ; overweight ; plenty ; through the ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: