English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quả cánh

Best translation match:
Vietnamese English
quả cánh
- Transit
=Thị thực quá cảnh+A transit visa
=Hàng bị chậm lại trong khi quá cảnh+Goods delayed in transit

Probably related with:
Vietnamese English
quả cánh
past a ; through a ; through that ; through the trap ; through the ; through those ; the transit ; transit ; into your ; past ; through ;
quả cánh
past a ; past ; the transit ; through a ; through that ; through the trap ; through the ; through those ; through ; transit ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: