English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quả cảm

Best translation match:
Vietnamese English
quả cảm
* adj
- resolute; determined; audacious

Probably related with:
Vietnamese English
quả cảm
and women ; courage ; heroic ; of bravery ; so brave ; orange ; this orange ; a gift from ;
quả cảm
a gift from ; and women ; brave ; courage ; heroic ; of bravery ; orange ; so brave ; this orange ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: