English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phải vạ

Best translation match:
Vietnamese English
phải vạ
- như phải tội

Probably related with:
Vietnamese English
phải vạ
have to patch ; girls and ; sectarian and ; sexes and ; and ; have and ; must and ; right and ; yes and ;
phải vạ
and ; girls and ; have and ; have to patch ; must and ; right and ; sectarian and ; sexes and ; yes and ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: