English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phá bỏ

Best translation match:
Vietnamese English
phá bỏ
- Destroy, demolish

Probably related with:
Vietnamese English
phá bỏ
begun breaking ; break down ; break ; breaking ; broke ; cut ; destroy ; hacking ; knock down ; remove ; ruin ; tear down ; to fritter it away ; we need to take away ;
phá bỏ
begun breaking ; break down ; break ; breaking ; broke ; cut ; destroy ; hacking ; knock down ; remove ; ruin ; tear down ; to fritter it away ; we need to take away ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: