English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ối trời ơi

Probably related with:
Vietnamese English
ối trời ơi
aw man ; gail ; good god ; my god ; my oh my ; oh god ; oh gracious ; oh my god ; oh my goodness me ; oh my goodness ; oh my gosh ; oh ; okay ;
ối trời ơi
aw man ; gail ; good god ; my god ; my oh my ; oh god ; oh gracious ; oh my god ; oh my goodness me ; oh my goodness ; oh my gosh ; oh ; okay ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: