English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: biến số

Probably related with:
Vietnamese English
biến số
licence number ; license plate that ; license plate ; license plates ; plate ; the licence number ; the licence ; the license plate numbers ; the license ; tuition ; parameters ; variable that ; variable ; variables each ; variables ;
biến số
licence number ; license plate that ; license plate ; license plates ; parameters ; plate ; the licence number ; the licence ; the license plate numbers ; the license ; tuition ; variable that ; variable ; variables each ; variables ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: