English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: biến cố

Best translation match:
Vietnamese English
biến cố
* noun
- Upheaval, major change
=biến cố lịch sử+historical changes

Probably related with:
Vietnamese English
biến cố
the coast is ; make you ; making you ; catastrophe ; event ; events ; incident ; the accident ;
biến cố
been ; catastrophe ; event ; events ; incident ; make you ; making you ; the accident ; the coast is ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: