English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bí quyết

Best translation match:
Vietnamese English
bí quyết
* noun
- Secret, knack, trick
=bí quyết nghề nghiệp+trade secret, trick of the trade
-Decisive factor, key
=đoàn kết là bí quyết của thắng lợi+unity is the key to success

Probably related with:
Vietnamese English
bí quyết
did ; key ; my secret ; puzzles ; secret ; secrets to ; the key to ; the key ; the mysterious secret ; the secret to ; the secret ; the trick ; tip ; tips to ; tips ; your secret ;
bí quyết
did ; key ; my secret ; my trick ; puzzles ; secret ; secrets to ; the key to ; the key ; the mysterious secret ; the secret to ; the secret ; the trick ; tip ; tips to ; tips ; your secret ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: