English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: nằm im

Probably related with:
Vietnamese English
nằm im
you sit tight ; be stiil ; lay low ; lay still ; lay ; lie down ; nobody ; stay down ; stay still ; stay ;
nằm im
be stiil ; lay low ; lay so very nice and still ; lay still ; lay ; lie down ; nobody ; stay down ; stay still ; stay ; you sit tight ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: