English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mong mỏi

Best translation match:
Vietnamese English
mong mỏi
- Long for, expect

Probably related with:
Vietnamese English
mong mỏi
wanting ; aspires to ; desperate for ; expecting ; interest ; keen to ; longed to ; longs for ; wanted to ; wanted ;
mong mỏi
aspires to ; desperate for ; expecting ; interest ; keen to ; longed to ; longs for ; wanted to ; wanted ; wanting ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: