English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mềm mại

Probably related with:
Vietnamese English
mềm mại
are soft ; be fluffy ; fluffy ; gentle ; just smooth ; meekness ; nice soft ; soft things ; soft ; softer ; supple ; tasty ; tender ;
mềm mại
are soft ; be fluffy ; fluffy ; gentle ; just smooth ; meekness ; nice soft ; of smooth ; smooth ; soft things ; soft ; softer ; supple ; tasty ; tender ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: