English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mám

Best translation match:
Vietnamese English
mám
* noun
- salted fish

Probably related with:
Vietnamese English
mám
charger ; of the platter ; platter ; sword plate ; the platter ; trays ; for ; your brain says ; germ plasm ; germ ; seeds ; sprout ; stem ; the germ ; the seed ; the ; muncher ; ball ; fool ; a charger ; before ;
mám
a charger ; charger ; fool ; for ; germ plasm ; germ ; muncher ; of the platter ; platter ; seeds ; sprout ; stem ; sword plate ; the germ ; the platter ; the seed ; the ; trays ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: