English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bắt thường

Best translation match:
Vietnamese English
bắt thường
- Unusual, extraordinary, special
=hội nghị bất thường+an extraordinary conference, an emergency conference
=khoản chi bất thường+an extraordinary expense
-Changeable
=thời tiết bất thường+changeable weather
=tính nết bất thường+a changeable character
=vui buồn bất thường+a changeable mood

Probably related with:
Vietnamese English
bắt thường
abnormal ; abnormalities ; abnormality ; all uncommon ; an abnormality ; an extraordinary ; anomalies ; anomaly ; anything unusual ; crazy ; dysfunctional ; erratic ; extraordinary ; highly irregular ; incredible ; irregular ; is unusual ; manic ; more neurotic ; not normal ; odd ; of unusual ; out of the ordinary ; uncommon ; unexpected ; unexpectedly ; unusual about ; unusual to ; unusual ; unusually ; weird ; wrong ;
bắt thường
abnormal ; abnormalities ; abnormality in ; abnormality ; all uncommon ; an abnormality ; an extraordinary ; anomalies ; anomaly ; anything unusual ; crazy ; dysfunctional ; erratic ; extraordinary ; highly irregular ; incredible ; irregular ; is unusual ; manic ; more neurotic ; not normal ; odd ; of unusual ; out of the ordinary ; uncommon ; unexpected ; unexpectedly ; unusual about ; unusual to ; unusual ; unusually ; weird ; wrong ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: