English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: làm bài

Probably related with:
Vietnamese English
làm bài
as a dropping ; defeat ; a ; ace the guy ; astounding ; do his ; do your ; doing her ; doing my ; doing ; done the ; for a ; homework ; take a ; take my ; takes the ; to do my homework ; to do the ; with my home ; work ;
làm bài
a ; ace the guy ; as a dropping ; astounding ; defeat ; do his ; do your ; doing her ; doing my ; doing ; done the ; for a ; homework ; take a ; take my ; takes the ; to do my homework ; to do the ; with my home ; work ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: