English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lai căng

Best translation match:
Vietnamese English
lai căng
- (xấu) Miscellaneous
=Văn hoá lai căng+A miscellaneous culture

Probably related with:
Vietnamese English
lai căng
back as ; even more ; get us as ; grow more ; he was the ; keep getting ; least of all ; lower ; makes ; much more ; yet more ; to the harbor ;
lai căng
back as ; even more ; get us as ; grow more ; he was the ; keep getting ; least of all ; lower ; makes ; much more ; to the harbor ; yet more ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: