English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lạc đường

Best translation match:
Vietnamese English
lạc đường
- Lose one's way, go astray

Probably related with:
Vietnamese English
lạc đường
astray ; from the route ; lost his way ; lost on the way ; lost their way ; lost ; off ; strayed ; wander out of the way ;
lạc đường
astray ; from the route ; lost his way ; lost on the way ; lost their way ; lost ; off ; strayed ; to wander out of the way ; wander out of the way ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: