English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lác mắt

Best translation match:
Vietnamese English
lác mắt
- như lác

Probably related with:
Vietnamese English
lác mắt
iost ; lose ; losing ; lost from sight ; lost sight ; lost ; miss ; missing ; ve lost ; we lost ; squint ;
lác mắt
iost ; lose ; losing ; lost from sight ; lost sight ; lost ; miss ; missing ; squint ; ve lost ; we lost ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: