English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lá sắn

Probably related with:
Vietnamese English
lá sắn
is be ; might as ; is the ; cards ; are the ; as the ; be a ; be the ; is a ; is an ; is that ; to the ; was the ; were ;
lá sắn
are the ; as the ; be a ; be the ; cards ; is a ; is an ; is be ; is that ; is the ; said that ; was the ; were ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: