English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lá đơn

Best translation match:
Vietnamese English
lá đơn
* noun
- gladiolus

Probably related with:
Vietnamese English
lá đơn
is the ; station ; was fort ; is cut down ; is a ; is as ; is it be ; single ; so ; an ; letter ; single leaves ;
lá đơn
an ; is a ; is as ; is cut down ; is it be ; is the ; letter ; single leaves ; single ; so ; station ; was fort ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: