English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lá chắn

Best translation match:
Vietnamese English
lá chắn
* noun
- shield

Probably related with:
Vietnamese English
lá chắn
a foot ; is a ; is close ; is the ; was the leg ; a shield ; his armor ; human shield ; lit shield ; shield ; shields ; the shield ; those shields ; odd ; boring ; is being ; sucks ; is chan ;
lá chắn
a foot ; a shield ; boring ; his armor ; human shield ; is a ; is being ; is chan ; is close ; is the ; lit shield ; odd ; shield ; shields ; sucks ; the shield ; those shields ; was the leg ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: