English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: khổ qua

Probably related with:
Vietnamese English
khổ qua
miserable ; poor thing ; buy ; dimwit ; imbecile ; are too dry ; a hard ; a very difficult ; frustrating ; hard to ; hard ; is hard ; really hard ; too hard ;
khổ qua
a hard ; a very difficult ; are too dry ; buy ; dimwit ; frustrating ; hard to ; hard ; imbecile ; is hard ; miserable ; poor thing ; really hard ; too hard ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: