English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: kế thừa

Best translation match:
Vietnamese English
kế thừa
* verb
- to inherit

Probably related with:
Vietnamese English
kế thừa
forward ; heir to ; inherit ; inherited ; legacy ; lineage ; successor ; the legacy ; this lineage ; to inherit ; losers ; the loser ; the odd man out ; the odd ;
kế thừa
forward ; heir to ; inherit ; inherited ; legacy ; lineage ; losers ; successor ; the legacy ; the loser ; the odd man out ; this lineage ; to inherit ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: