English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: kẻ thù

Best translation match:
Vietnamese English
kẻ thù
- Enemy

Probably related with:
Vietnamese English
kẻ thù
the enemies ; the enemy are they ; the enemy that ; the enemy to ; the enemy ; the fucker ; the fucking enemy ; the unseen enemy ; their enemies ; their enemy ; thine enemies ; this enemy ; thy foe ; traitor ; your enemies ; your enemy ; number ; a hostile force ; adversary ; an adversary ; an enemy planet ; an enemy ; are enemies ; as our enemies ; devil ; enemies is ; enemies to ; enemies ; enemy out ; enemy ; foe ; foes ; his enemies ; his enemy ; hostile to ; hostile ; hostiles are ; league with our enemy ; mine enemies have ; mine enemies ; mine enemy ; my enemies ; my enemy ; nemesis ; of enemies ; of enemy ; of his ; of mine ; of our enemies ; of the enemy ; of their enemies ; of their ; of your ; opponent ; our country ; our enemies ; our enemy remains the ; our enemy ; our intruders ; predators ; public enemy ; rival ; rivals ; that is mine enemy ; the adversary ; the arch enemy ; the archenemy ; the enemies of this country ;
kẻ thù
a hostile force ; adversary ; an adversary ; an enemy planet ; an enemy ; as our enemies ; devil ; enemies is ; enemies to ; enemies ; enemy out ; enemy ; foe ; foes ; his enemies ; his enemy ; hostile to ; hostile ; hostiles are ; league with our enemy ; mine enemies have ; mine enemies ; mine enemy ; my enemies ; my enemy ; nemesis ; number ; of enemies ; of enemy ; of his ; of mine ; of our enemies ; of the enemy ; of their enemies ; of their ; of your ; opponent ; our country ; our enemies ; our enemy remains the ; our enemy ; our intruders ; predators ; public enemy ; rival ; rivals ; that is mine enemy ; the adversary ; the arch enemy ; the archenemy ; the enemies of this country ; the enemies ; the enemy are they ; the enemy that ; the enemy to ; the enemy ; the fucker ; the fucking enemy ; the unseen enemy ; their enemies ; their enemy ; thine enemies ; this enemy ; thy foe ; traitor ; your enemies ; your enemy ; your opponents ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: