English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ít nữa

Best translation match:
Vietnamese English
ít nữa
* adv
- at least

Probably related with:
Vietnamese English
ít nữa
at least in this ; bit of ; few more ; little extra ; little more ; little something extra ; little ; some more of that ; some more ;
ít nữa
at least in this ; bit of ; few more ; little extra ; little more ; little something extra ; little ; some more of that ; some more ; yet doubtless ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: