English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ít nói

Best translation match:
Vietnamese English
ít nói
* adj
- telling little; close-mouthed
=kẻ ít nói là kẻ đáng sợ nhất+Still water run deep

Probably related with:
Vietnamese English
ít nói
a quiet ; little to say ; not talked ; quiet ; silent ; that quiet ; at the few places that ; few places ; the few places ;
ít nói
a quiet ; at the few places that were ; at the few places that ; few places ; little to say ; not talked ; quiet ; silent ; that quiet ; the few places ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: