English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ít nhiều

Best translation match:
Vietnamese English
ít nhiều
* adv
- a little

Probably related with:
Vietnamese English
ít nhiều
a lesson ; a little of ; a little ; bit more ; more or less ; most likely ; nonetheless ; or less ; relevant ; some degree ; some ; something ; somewhat of a ; somewhat ;
ít nhiều
a lesson ; a little of ; a little ; bit more ; more or less ; most likely ; nonetheless ; or less ; relevant ; some degree ; some ; something ; somewhat of a ; somewhat ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: