English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ích kỷ

Best translation match:
Vietnamese English
ích kỷ
* adjective
-selfish, sel-seeking

Probably related with:
Vietnamese English
ích kỷ
a selfish being ; be selfish ; been selfish ; being selfish ; egotistical ; feel very selfish ; interests ; mean ; selfish cunt ; selfish man ; selfish ; selfishness ; selfless ; the most selfish ; the selfish ; yourself ;
ích kỷ
a selfish being ; be selfish ; been selfish ; being selfish ; egotistical ; feel very selfish ; interests ; mean ; selfish cunt ; selfish man ; selfish ; selfishness ; selfless ; the most selfish ; the selfish ; yourself ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: