English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hoàng kim

Best translation match:
Vietnamese English
hoàng kim
- Gold
=Hoàng kim hắc thế tâm+Gold blackens the heart of man; gold makes man blind to righteousness
=Thời đại hoàng kim+The golden age

Probably related with:
Vietnamese English
hoàng kim
glory ; golden ; i thought ; the golden ; the heyday ;
hoàng kim
glory ; golden ; the golden ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: