English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hoàn chỉnh

Best translation match:
Vietnamese English
hoàn chỉnh
- Fully worked-out, fully done, fully madẹ.
=Đưa một kế hoạch hoàn chỉnh lên để cấp trên duyệt+To submit a fully worked-out plan to higher levels for consideration
=Một thực thể hoàn chỉnh+A fully-constituted entity, a fully-fledged entity

Probably related with:
Vietnamese English
hoàn chỉnh
a complete ; coherent ; complete ; completed ; completely ; completion ; delicate ; entirely ; finished ; folded ; full ; fully formed ; fully ; mature ; perfect ; the complete ; the whole ; whole suit ; whole ;
hoàn chỉnh
a complete ; coherent ; complete ; completed ; completely ; completion ; delicate ; entirely ; finished ; folded ; full ; fully formed ; fully ; mature ; perfect ; the complete ; the whole ; whole suit ; whole ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: