English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hoạch định

Best translation match:
Vietnamese English
hoạch định
* verb
- to form; to define; to determine
=hoạch định một chương trình+to form a program

Probably related with:
Vietnamese English
hoạch định
planning ; contemplate ; m gonna ; plan ; planned ; planners ; planning is ; planning your ; urban planner ;
hoạch định
contemplate ; m gonna ; plan ; planned ; planners ; planning is ; planning your ; planning ; urban planner ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: