English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hoá trang

Best translation match:
Vietnamese English
hoá trang
* verb
-to camouflage; to disguise oneself

Probably related with:
Vietnamese English
hoá trang
a disguise ; costume ; disguise ; disguised ; dressed ; in disguise ; makeup ; my makeup ; the costumes ; with makeup ; white flowers ;
hoá trang
a disguise ; costume ; disguise ; disguised ; dressed ; in disguise ; makeup ; my makeup ; the costumes ; white flowers ; with makeup ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: