English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hoa hồng

Best translation match:
Vietnamese English
hoa hồng
* noun
- rose, commission
=hoa hồng vàng

Probably related with:
Vietnamese English
hoa hồng
cooler ; a commission ; a rose ; a scarlet ; commission ; della rosa ; its commission ; of roses ; of the world ; rose ; roses ; the commission ; the flower ; the rose ; the roses ;
hoa hồng
a commission ; a rose ; a scarlet ; commission ; cooler ; della rosa ; its commission ; of roses ; rose ; roses ; the commission ; the flower ; the rose ; the roses ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: