English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hiểm họa

Best translation match:
Vietnamese English
hiểm họa
- Danger, peril

Probably related with:
Vietnamese English
hiểm họa
peril ; risk to ; risk ; the crisis ; the risk ; the threat of a new ; threat ; hazards ; threats ; a potential danger ; absolute menace ; danger ; dangers ; harm ; hazard ; menace ; my decision ;
hiểm họa
a potential danger ; absolute menace ; danger ; dangers ; harm ; hazard ; hazards ; menace ; my decision ; peril ; risk to ; risk ; the crisis ; the risk ; the threat of a new ; threat ; threats ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: