English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hệ trọng

Best translation match:
Vietnamese English
hệ trọng
* adj
- important; vital; capital

Probably related with:
Vietnamese English
hệ trọng
sex in ; the relationships in ; importance ; important ; most important ; serious ; significant ; very important ; helium in ; clown ;
hệ trọng
clown ; helium in ; importance ; important ; most important ; serious ; sex in ; significant ; the relationships in ; very important ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: