English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hài văn

Best translation match:
Vietnamese English
hài văn
- Seal [-borne] tranport, maritime transport

Probably related with:
Vietnamese English
hài văn
two games of ; two games ; and twenty thousand ; twenty and ; twenty thousand ; the two ; two sets of ; two rhymes ; two valves ;
hài văn
and twenty thousand ; the two ; twenty and ; twenty thousand ; two games of ; two games ; two rhymes ; two sets of ; two valves ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: