English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hài hoà

Best translation match:
Vietnamese English
hài hoà
- Harmonious

Probably related with:
Vietnamese English
hài hoà
after some punch ; picking ; harmonize ; harmony ; much harmoniously ; fit ; harmonization ; in oneness ; of cosmic harmony ; of cosmic union ; reconcile ; that fit ;
hài hoà
after some punch ; balancing ; fit ; harmonious ; harmonization ; harmonize ; harmony ; in oneness ; much harmoniously ; of cosmic harmony ; of cosmic union ; picking ; reconcile ; that fit ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: