English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hạc

Best translation match:
Vietnamese English
hạc
* noun
- crane (fi) longevity

Probably related with:
Vietnamese English
hạc
crane ; harp ; orange ; perhaps eagle ; swan ; that crane ; be ; black ; castle black ; chewing ; evil ; he ; only ; the black ; ?he black ;
hạc
black ; castle black ; chewing ; crane ; evil ; harp ; he ; orange ; swan ; that crane ; the black ; τhe black ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: