English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: gọi hồn

Best translation match:
Vietnamese English
gọi hồn
- Conjure up a deal person's soul (and invite in to give a message to a medium).
-(Thuật gọi hồn) Necromancy

Probably related with:
Vietnamese English
gọi hồn
call up the ghost of ; call up the ghost ; call up ; necromancer ; sexy ;
gọi hồn
call up the ghost of ; call up the ghost ; call up ; necromancer ; sexy ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: