English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: gọi cửa

Best translation match:
Vietnamese English
gọi cửa
- Knock at the door

Probably related with:
Vietnamese English
gọi cửa
package ; my knee ; call from ; calling my name ; code of ; s call ; called at the ; knock ;
gọi cửa
call from ; called at the ; calling my name ; code of ; knock ; my knee ; package ; s call ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: