English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ghê rợn

Best translation match:
Vietnamese English
ghê rợn
- Shudder with horror
=Trông thấy cảnh chết chóc trong kháng chiến mà ghê rợn cả người+To shudder with horror at the sight of death caused by the war

Probably related with:
Vietnamese English
ghê rợn
a creep ; creepy ; grisly ; horrible ; horror ; terrifying ; whole ;
ghê rợn
a creep ; creepy ; grisly ; horrible ; horror ; terrifying ; whole ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: