English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: gấp ngày

Best translation match:
Vietnamese English
gấp ngày
- Nearing the dead-line
=Phải nhanh nữa lên, việc gấp ngày rồi+We must hurry up, the job is mmearing its dead-line

Probably related with:
Vietnamese English
gấp ngày
bump into ; you mean right ;
gấp ngày
bump into ; you mean right ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: